Resurs 6EST_MGMT_

Integritetspolicy Koningsbacke Tandvårdscenter AB

 

INTEGRITETSPOLICY

Koningsbacke Tandvårdscenter AB, org.nr 559472-7504, (”Koningsbacke.se”, ”Vi” eller ”Oss”), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan (”Webbsidan”), eller använder våra tjänster (”Tjänster”) och är således personuppgiftsansvarig. När du använder våra Tjänster ombes du tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras (”Personuppgifter”).
Våra Besökares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för Oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller Oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Du kan alltid kontakta Oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Oss på info@koningsbacke.se
 
Genom att använda våra Tjänster accepterar du vår behandling av dina Personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Du godkänner även att Vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Innan du använder våra Tjänster är det viktigt att du läser och förstår Integritetspolicyn.
Det är frivilligt för dig att lämna Personuppgifter till Oss, men det är samtidigt nödvändigt för Oss att behandla dina Personuppgifter om du använder våra Tjänster för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.
 

CENTRALA BEGREPP

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e- postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra Personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Webbsidan och våra Tjänster har utformats för att minimera mängden Personuppgifter som behandlas och Vi kommer enbart att efterfråga Personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du vill använda våra Tjänster. Insamling av Personuppgifter sker när du besöker Webbplatsen eller använder våra Tjänster. Personuppgifter som insamlas kan vara följande:
1. Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när du använder våra Tjänster. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att Vi ska kunna uppfylla Vårt åtagande mot dig när du använder Våra tjänster.
2. Enhetsinformation, såsom exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som för att informationen kan kopplas till en unik person.
3. Geografisk information, din geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.
4. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet, när du besöker Webbplatsen använder vi direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under avsnittet ”cookies och liknande spårningsteknik”.
5. Information från andra källor, Vi kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners eller kunder. Som exempel kan en av våra kunder ge oss information om vad som hände efter att du använt våra Tjänster. Information från dessa källor kan även omfatta data som registrerades innan du ingick avtal med oss.
Personuppgifter om barn
Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18 år och vi kommer inte medvetet att inhämta Personuppgifter om personer under 18 år.
Andras Personuppgifter
Du har enbart rätt att tillhandahålla information om dig själv och inte om någon annan person.
 

VAD GÖR VI MED INSAMLADE PERSONUPPGIFTER?

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna Integritetspolicy, godkänner du att Vi använder dina Personuppgifter för följande ändamål:
1. Skicka vidare dina kontaktuppgifter till vårdgivaren du visat intresse för;
2. tillhandahålla våra Tjänster;
3. kommunicera med dig;
4. fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelse;
5. analysera användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla tjänsterna;
6. anpassa och förbättra din upplevelse av Webbplatsen;
7. förebygga, begränsa och utreda missbruk av Webbplatser och våra tjänster.
Utöver vad som framgår ovan kan Vi komma att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via Webbplatsen i syfte att förbättra Webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
 

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kommer som huvudregel dela dina uppgifter med vårdgivaren du visade intresse för men utöver detta kommer vi som regel inte att utlämna dina Personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.
1. Leverantörer och underleverantörer: Vi kan komma att utlämna dina Personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, tillhandahålla Webbplatsen eller fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig för andra syften som framgår i denna Integritetspolicy.
2. Vårt moderbolag, dotterbolag och andra till Oss närstående bolag: Vi kan komma att utlämna dina Personuppgifter till bolag inom koncernen (Vi tillhandahåller dig en lista med vår koncernstruktur vid förfrågan), i syfte att tillhandahålla Webbplatsen, kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig och i övrigt fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften enligt denna Integritetspolicy.
3. Myndigheter: Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att Vi får lämna sådan information till, eller som Vi enligt lag måste lämna ut information till.
4. Avyttring: Om Vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan Vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.
Vi kommer aldrig att utlämna dina Personuppgifter till tredje part, som enligt denna Integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina Personuppgifter.
Länder utanför EES
Vi eftersträvar alltid att behandla dina Personuppgifter inom EU/EES. Webbsidan kan komma att tillhandahållas med hjälp av leverantörer, underleverantörer eller bolag inom koncernen som har säte i olika delar av världen. Dina Personuppgifter kan därför komma att överföras till länder utanför EU/EES. Eftersom din integritet är viktig för Oss vidtar Vi rimliga och tillbörliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina Personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som Vi måste lagra dem enligt lag. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen.
 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de Personuppgifter som Vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina Personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att Vi upphör med att behandla dina Personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för Oss, som hindrar radering av datan, kommer Vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga Personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade Personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via epost till info@varden.se och anger vad du har för önskemål.
 

COOKIES OCH LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIKER

Vår webbplats använder cookies inklusive cookies från tredje part. Cookies från tredje part samlar in information till oss, inte någon annan. En cookie är en liten fil (vanligtvis med bokstäver och siffror) som laddas ner till en enhet (exempelvis en dator eller mobila enheter som en bärbar dator, iPhone, iPad, Android eller annan smartphone) som lagrar informationen på din hårddisk/flashminne eller webbläsare så att vår Webbplats kan känna igen dig som en återvändande besökare och anpassa din upplevelse av våra Tjänster i enlighet med dina preferenser när du besöker vår Webbplats.
Vi använder cookies för olika ändamål, exempelvis för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och Webbplatsen, mäta och analysera trafiken på Webbplatsen samt användande av Tjänsterna.
Visst användande av cookies är nödvändig för att du ska kunna använda vår Tjänst och vår Webbplats. Detta avser exempelvis information om dina inställningar som visar oss hur Tjänsterna och Webbplatsen ska presenteras i din webbläsare. Vi använder också cookies för att vi ska kunna anpassa våra Tjänster så bra som möjligt utifrån din användning, vilka uppgifter du lämnat, vilka val du gör när du besöker olika sidor på vår Webbplats och för att se till att du får information som är relevant för dig. Vi använder även cookies för att föra statistik och analysera ditt användande samt för att följa ditt användande av Tjänsterna.
Vi använder tredjeparts cookies från andra företag för att exempelvis kunna göra marknadsundersökningar och mäta datatrafiken på Webbplatsen, tillhandahålla annonser till dig samt förbättra funktionaliteten på vår Webbplats. Vi kan också använda “pixel tags”, “web beacons”, “JavaScript”, eller liknande teknologi som lagras lokalt på din enhet och som bland annat möjliggör spårning av hur du använder olika webbplatser eller som mottagare av e-postmeddelanden (”Pixel Tags”). Pixel Tags kan användas i anslutning till vår Webbplats vår Tjänst eller e-postmeddelanden från Oss eller våra Partners. Pixel Tags används för att samla in vanligtvis anonym information för att hjälpa till att identifiera olika typer av information, förbättra den service du får eller relevansen av de Rabatter och erbjudanden som riktas till Dig. Pixel Tags kan också användas för att identifiera vilka av våra tjänster, erbjudanden eller e-postmeddelanden som förde dig till vår eller våra Partners Webbplats.
 
Särskilda Pixel Tags kan också användas av andra företag i syfte att spåra besök till deras webbplatser, identifiera om internettrafiken kommer från vår Webbplats eller avgöra om du har rätt att använda Tjänsterna.
De tredje parter vars cookies vi använder sätter eller uppdaterar cookies enbart för att samla information som krävs för de ändamål vi angivit. Dessutom använder de enbart förstaparts-cookies vilket innebär att de enbart skickar information till din domäns server. I praktiken innebär det att deras cookie blir till personlig egendom för din domän och informationen kan inte ändras eller läsas av någon annan Tjänst på en annan domän.
Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av vår Tjänst eller Webbplats och din aktuella IP-adress kan komma att skickas till och lagras av den tredje part som tillhandahåller relevanta cookies på serverar i exempelvis USA och andra länder. De tredje parterna kommer att använda denna information på vårt uppdrag för att utvärdera din användning av Webbplatsen, Tjänsterna, sammanställa rapporter på aktiviteten på Webbplatsen och tillhandahålla andra Tjänster som gäller aktivitet på Webbplatsen och Tjänsterna till oss. Eventuell IP-adress som samlas in kommer inte att samköras med någon annan data som lagras av Oss eller tredje part.
Du kan välja att avaktivera eller blockera cookies från olika aktörer genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Om du gör det kan du förhindras att använda hela eller delar av funktioner i vår Webbplats eller våra Tjänster. För att lära dig mer om cookies, klicka på följande länk:
• www.whatarecookies.com
 

KONTAKT

Koningsbacke Tandvårdscenter AB, org.nr 559472-7504, med sitt säte på Södra Torggatan 6, 434 30 Kungsbacka, är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina Personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur Vi behandlar dina Personuppgifter eller om du annars har frågor angående integritets- och dataskydd kan du alltid nå Oss på info@koningsbacke.se